راهنمای سلامت و درمان

برای افراد دارای پیشینه ی مهاجرتی در شهر ولفسبورگ

Gesundheitswegweiser Farsi

راهنمای سلامت و درمان

این راهنما حاوی اطلاعات به روز شده درباره ی سلامت و درمان در آلمان، مهمترین معاینات پیشگیرانه و همچنین چگونگی رفتار در موارد اضطراری می باشد.

DOWNLOAD PDF-Datei 1,28 MB